Marka Diners Club w Polsce

Dlaczego Diners Club Polska wypowiada Umowy?

Diners Club Polska (DCP) realizuje podjętą w grudniu 2021 r. strategiczną decyzję właściciela spółki o wycofaniu się z działalności na terenie Polski i w 2022 r. stopniowo wygasi świadczenie usług płatniczych.

Czy zamknięcie kart wydanych przez DCP oznacza, że karty Diners Club nie będą już akceptowane w Polsce?

DCP we współpracy z agentami rozliczeniowymi zapewni, że karty Diners Club zagranicznych wydawców będą akceptowane w Polsce do końca września 2022 r. Jednocześnie Discover® Global Network – globalna marka płatności obejmująca Diners Club, Discover® i PULSE® dokłada wszelkich starań we współpracy z agentami rozliczeniowymi, aby zapewnić nieprzerwaną akceptację i dalszy jej rozwój w Polsce po tej dacie, w terminalach POS, bankomatach oraz w Internecie.

Czy mogę ubiegać się o kartę Diners Club u innego wydawcy w Polsce?

Przykro nam, ale w chwili obecnej nie ma możliwości ubiegania się o kartę Diners Club u innego wydawcy w Polsce.

Umowa

Zgodnie z przesłanym wypowiedzeniem, Umowa o kartę Diners Club wygasa po upływie okresu wypowiedzenia, tj. 30 czerwca 2022 r.

Czy po otrzymaniu wypowiedzenia muszę odpowiedzieć lub potwierdzić wypowiedzenie Umowy?

Ze strony Posiadacza/Użytkownika karty nie jest wymagana żadna czynność potwierdzająca wypowiedzenie Umowy. Umowa wygasa automatycznie 30 czerwca 2022 r.

Czy wypowiedzenie jest ważne, jeśli nie zostało mi doręczone (np. byłem nieobecny dłuższy czas)?

Doręczenie jest skuteczne, jeśli zostanie doręczone lub bezskutecznie awizowane na adres korespondencyjny Posiadacza/Użytkownika karty wskazany w Umowie lub inny adres ostatnio znany DCP.

Czy mogę wypowiedzieć Umowę i zamknąć kartę przed 30 czerwca 2022 r.?

Tak, zgodnie z Regulaminem Posiadacz/Użytkownik karty może wypowiedzieć Umowę bez podawania powodów w każdym czasie. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Należy wysłać pisemną dyspozycję w formie wiadomości email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej na adres Diners Club Polska Sp. z o.o., ul. Solec 38, 00-394 Warszawa.

Karta

Zgodnie z przesłanym wypowiedzeniem, karta zostanie zablokowana po upływie okresu wypowiedzenia, tj. 30 czerwca 2022 r.

Czy w okresie wypowiedzenia mogę korzystać z karty?

Tak, do czasu wygaśnięcia Umowy, czyli do 30 czerwca 2022 r. wszystkie dotychczasowe warunki korzystania z karty pozostają w mocy.

Czy w okresie wypowiedzenia, jeśli zgłoszę uszkodzenie lub utratę karty to otrzymam nową kartę?

Tak, o ile nastąpi to przed 30 czerwca 2022 r. i możliwe będzie skuteczne doręczenie nowej karty przed wygaśnięciem Umowy.

Czy w okresie wypowiedzenia otrzymam wznowienie karty?

Tak, w przypadku upływu ważności posiadanej karty, zostanie wydana nowa karta, o ile jej ważność rozpocznie się przed terminem wygaśnięcia Umowy. Przykładowo, jeśli data ważności karty przypada na koniec maja 2022 r. (VALID THRU 05/22), to w pierwszej dekadzie maja zostanie wysłane wznowienie karty ważnej od 1 czerwca 2022 r. Karta będzie jednak funkcjonować tylko do 30 czerwca 2022 r.

Czy po okresie wypowiedzenia muszę odesłać kartę do DCP?

Nie ma konieczności odesłania karty. Zalecamy zniszczyć kartę w sposób trwały i uniemożliwiający jej ponowne użycie (przecinając pasek magnetyczny i chip). Zniszczenie karty pozwoli zapobiec ewentualnej pomyłkowej próbie użycia karty po 30 czerwca 2022 r. i pojawieniu się wtedy komunikatu o bezprawnym jej użyciu.

Do kiedy mogę praktycznie posługiwać się kartą?

Z karty można korzystać do 30 czerwca 2022 r. do godziny 23:59 czasu środkowo-europejskiego.

Transakcje

Czy możliwe jest dokonanie transakcji z wykorzystaniem numeru karty po wygaśnięciu Umowy?

Dokonanie transakcji po wygaśnięciu Umowy nie będzie możliwe, ponieważ 30 czerwca 2022 r. karta zostanie zablokowana. Sugerujemy zmianę instrumentu płatniczego tam, gdzie podane zostały dane karty Diners Club jako stałej lub domyślnej formy płatności za usługi np. subskrypcje, abonamenty.

Czy możliwe jest obciążenie konta karty po wygaśnięciu Umowy?

Transakcje dokonane w ostatnim cyklu rozliczeniowym przed wygaśnięciem Umowy będą uwzględnione na wyciągach w lipcu 2022 r. Jeżeli transakcja wpłynie do rozliczenia po dacie wygenerowania wyciągu, pojawi się ona na wyciągu w kolejnym miesiącu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym nieautoryzowanych transakcji, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie reklamacji.

Czy po zablokowaniu karty w przypadku zwrotu nastąpi wpływ środków na konto karty?

Tak, jeśli wpłynie zwrot kwoty na konto karty z tytułu transakcji dokonanej wcześniej kartą.

Spłata zobowiązania

Czy po wygaśnięciu Umowy w przypadku braku możliwości spłaty całości zobowiązania mogę spłacić kwotę minimalną?

DCP dopuszcza możliwość spłaty karty w przedłużonym terminie, najpóźniej do 30 września 2022 r., zgodnie z informacją podaną na pierwszym wyciągu wygenerowanym po zablokowaniu karty. Do tego terminu należy spłacić całość zobowiązania wykazanego na wyciągu, jednorazowo lub w częściach.

Czy zadłużenie wykazane na wyciągach wygenerowanych przed wygaśnięciem umowy mogę spłacić także w przedłużonym terminie?

Propozycja wydłużenia terminu spłaty nie obejmuje przypadków występowania salda ujemnego przeterminowanego w Dacie Wygaśnięcia Umowy tj. 30.06.2022r. Brak spłaty salda ujemnego zadłużenia w terminach wskazanych na wyciągach lub jego spłata w późniejszym terminie niż wskazanym na wyciągu powoduje naliczenie odsetek i jest podstawą do dochodzenia przez DCP wierzytelności zgodnie z Regulaminem.

Czy po 30 czerwca 2022 r. mogę nadal korzystać z kredytu odnawialnego (tzw. "Potrzebujesz-Kredytujesz”)?

Niestety, nie. Po wygaśnięciu Umowy całość zobowiązania staje się wymagalna.

Czy otrzymam potwierdzenie uregulowania zobowiązania?

Potwierdzeniem uregulowania zobowiązania jest wyciąg z zarejestrowaną wpłatą.

Czy po 30 czerwca 2022 r. spłata zobowiązania w formie Polecenia Zapłaty będzie realizowana?

Tak, dyspozycja pozostanie w mocy. Dla wyciągów generowanych po dacie wygaśnięcia Umowy, Polecenie Zapłaty będzie zrealizowane 30 września 2022 r.

Wyciąg i e-konto

Kiedy otrzymam ostatni wyciąg?

Ostatni wyciąg do karty będzie wygenerowany po spłacie całości zobowiązania. Daty generowania wyciągów nie ulegają zmianie.

Jak długo wyciągi będą dostępne w e-koncie?

Z usługi e-konto będzie można korzystać jeszcze przez 6 miesięcy od daty wygaśnięcia Umowy, tj. do 31 grudnia 2022 r. Sugerujemy pobranie wyciągów z e-konta przed upływem tego terminu w celu umożliwienia dostępu do danych w przyszłości.

Dlaczego po zalogowaniu do e-konta na stronie głównej nie widzę informacji o ostatnim wyciągu i wpłatach?

Po wygaśnięciu Umowy powyższe informacje znajdują się wyłącznie na zestawieniu do pobrania w sekcji Wyciągi.

Opłata roczna

Czy w okresie wypowiedzenia Umowy naliczy się opłata roczna?

Tak, opłata roczna zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji - dokument jest dostępny w zakładce DO POBRANIA, a następnie proporcjonalnie zwrócona.

Czy opłata roczna naliczona przed okresem wypowiedzenia Umowy zostanie proporcjonalnie zwrócona?

Poniesiona opłata roczna zostanie proporcjonalnie zwrócona za miesiące od wygaśnięcia Umowy do końca opłaconego okresu. Zwrot za niewykorzystane miesiące nastąpi w formie uznania konta karty i pomniejszy bieżące zobowiązanie.

Czy opłata roczna zostanie mi zwrócona, gdy moja karta była wydana w promocji z warunkiem zwrotu opłaty rocznej w przypadku zrealizowanego obrotu?

Tak, poniesiona opłata zostanie zwrócona, jeśli zgodnie z warunkami promocji został zrealizowany obrót do czasu rozwiązania Umowy, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Nadpłata

Co się stanie z kwotą nadpłaty na koncie karty?

W przypadku wystąpienia nadpłaty, kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego była dokonywana spłata karty.

Reklamacje

Czy po wygaśnięciu Umowy reklamacje będą rozpatrywane?

Tak. Reklamację można zgłosić telefonicznie tel. +48 22 826 07 66 lub w formie wiadomości email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej na adres Diners Club Polska Sp. z o.o., ul. Solec 38, 00-394 Warszawa.

Jaki jest termin na zgłoszenie reklamacji?

Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z ustawą o usługach płatniczych oraz Regulaminem Przyjmowania i Rozpatrywania Reklamacji w ramach świadczonych usług płatniczych, dostępnym w zakładce DO POBRANIA.

Ubezpieczenie

Czy opłacona kartą podróż rozpoczynająca się po 30 czerwca 2022 r. będzie objęta ochroną?

Nie, ochrona ubezpieczeniowa jest ważna tylko w trakcie trwania Umowy, czyli do 30 czerwca 2022 r.

Czy aktywacja ubezpieczenia na podróż rozpoczynającą się przed 30 czerwca 2022 r. będzie ważna?

Ochrona ubezpieczeniowa podróży, która rozpoczęła się przed datą wygaśnięcia Umowy trwa tylko do 30 czerwca 2022 r. włącznie, bez względu na fakt kontynuowania podróży po tym czasie.

Czy po wygaśnięciu Umowy można zgłosić roszczenie?

Tak, roszczenie można zgłosić w ciągu 3 lat od daty zdarzenia.

Gdzie mogę zgłosić roszczenie?

Roszczenie należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela poprzez stronę:
https://mondial-assistance.pl/zgloszenia-szkody

Punkty premiowe Diners Club - Mile M&M

Czy Program Premiowy Diners Club zostanie zakończony?

Tak. Program Premiowy Diners Club zostanie zakończony z chwilą wygaśnięcia Umowy tj. 30 czerwca 2022 r. Ważność punktów DC wygaśnie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia programu, po tym okresie nie będzie możliwości przeniesienia punktów DC na konto milowe w Programie Miles & More (M&M).

Gdzie mogę sprawdzić saldo punktów DC w okresie wypowiedzenia?

Saldo punktów DC jest widoczne w e-koncie oraz na wyciągu. Informację można również uzyskać telefonicznie pod numerem +48 22 826 07 66 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co mogę zrobić z zebranymi punktami DC?

Zebrane punkty DC można zamienić jedynie na mile w programie M&M.

W jaki sposób mogę zamienić zgromadzone punkty DC na mile?

Wystarczy zgłosić dyspozycję przeniesienia punktów DC - poprzez e-konto lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ile punktów DC można przenieść do M&M?

Punkty DC można przenosić w pakietach po 500 tylko z konta karty głównej, przy czym jeden punkt DC jest równy 1 mili. Po wygaśnięciu Umowy liczba punktów DC zgromadzonych na koncie punktowym zostanie zaokrąglona w górę do najbliższej wielokrotności liczby 500 i zostanie wskazana na wyciągach wygenerowanych 19 lipca br. dla kart prywatnych LOT oraz 04 sierpnia br. dla pozostałych kart.

Usługi dodatkowe

Wszystkie usługi dodatkowe zarejestrowane przez Posiadacza/Użytkownika karty zostaną dezaktywowane z chwilą wygaśnięcia umowy tj. 30.06.2022r.

W jaki sposób mogę korzystać z usługi „bezpieczny klucz” – brelok, po zakończeniu umowy?

Usługa jest świadczona przez firmę Radarme. Osoby zainteresowane kontynuacją bądź rozszerzeniem zakresu tej usługi w ofercie specjalnej dla Klientów Diners Club Polska, prosimy o kontakt: infolinia: 800 800 110 lub +48 22 539 49 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Obsługa 24/7

W jaki sposób mogę korzystać z usługi „DC Safer World”, po zakończeniu umowy?

Usługa jest świadczona przez firmę Radarme. Osoby zainteresowane kontynuacją bądź rozszerzeniem zakresu tej usługi w ofercie specjalnej dla Klientów Diners Club Polska, prosimy o kontakt: infolinia: 800 800 110 lub +48 22 539 49 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., obsługa 24/7

W jaki sposób mogę korzystać z usługi „bezpieczny bagaż”, po zakończeniu umowy?

Usługa jest świadczona przez firmę Radarme. Osoby zainteresowane kontynuacją bądź rozszerzeniem zakresu tej usługi w ofercie specjalnej dla Klientów Diners Club Polska, prosimy o kontakt: infolinia: 800 800 110 lub +48 22 539 49 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., obsługa 24/7

Czy mogę korzystać z aplikacji mobilnej Diners Club, po zakończeniu umowy?

Tak, jednak po zakończeniu umowy aplikacja ta nie będzie już przydatna w zakresie możliwości dalszego korzystania z usług towarzyszących kartom wydawanym dotychczas przez DCP.