Formularz zgłoszeniowy dla Usługi „Potrzebujesz-Kredytujesz”

Niniejszym wnioskuję o włączenie Usługi „Potrzebujesz-Kredytujesz” na karcie Diners Club o numerze wskazanym w niniejszym formularzu, jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne, oraz przyjmuję do wiadomości, że Diners Club Polska może odrzucić Wniosek bez podania przyczyny. Wyrażam zgodę na weryfikację przez DC danych zawartych w poniższym formularzu jak również w dokumentach niezbędnych do włączania Usługi „Potrzebujesz-Kredytujesz”.

Podane w formularzu dane zostaną wykorzystane do aktualizacji danych w systemie Diners Club.

Wypełnić w przypadku włączenia usługi na karcie firmowej, dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych


1. a) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczychi wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Diners Club do pozyskania z Biura Informacji GospodarczejInfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

b) Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiuinformacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) upoważniam DC do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SAz siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam DC do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.530), niniejszym upoważniam Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

DC zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów celem weryfikacji zdolności kredytowej Posiadacza Karty Głównej.


1. a) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Diners Club do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu**

Jednocześnie upoważniam DC do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy**

b) Jako Posiadacz (Firma ), na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiuinformacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) upoważniam DC do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SAz siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam DC do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.530), niniejszym upoważniam Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

DC zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów celem weryfikacji zdolności kredytowej Posiadacza Karty Głównej.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji dla kart z Usługą „Potrzebujesz-Kredytujesz”. Zasady korzystania z Usługi, w tym minimalna kwota płatności, którą należy spłacić, dostępne są w Regulaminie usługi oraz na stronie www.dinersclub.pl.

O aktywację Usługi „Potrzebujesz-Kredytujesz” mogą wnioskować posiadacze kart Diners Club, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie usługi. Odsetki umowne od kredytu płatniczego udzielonego w karcie, ustalane i naliczane są w stosunku rocznym według zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i stanowią 80% umownych odsetek maksymalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Reprezentatywne przykłady dla kart prywatnych z Usługą „Potrzebujesz – Kredytujesz”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kart Diners Club LOT z limitem 15 000 zł wynosi 11,39%, całkowity koszt kredytu 959,11 zł (w tym opłata roczna 350 zł). RRSO dla kart Diners Club Klasycznych z limitem 15 000 zł wynosi 10,74%, całkowity koszt kredytu 909,11 zł (opłata roczna 300 zł). RRSO dla kart Diners Club PREMIUM z limitem 30 000 zł wynosi 12,05%, całkowity koszt kredytu 2018,22 zł (opłata roczna 800 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie założenia: limit wydatków podlegający kredytowaniu zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w terminie jednego miesiąca od daty włączenia usługi zgodnie z Regulaminem usługi, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 10% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Stan na 29.03.2016r.


* Wymagane pola

** Dotyczy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS lub innego stosownego rejestru.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com