Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega spółka począwszy od 2015 roku zawarty jest w dokumencie: „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: ZŁK) wydanym w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W wykonywanej działalności Diners Club Polska Sp. z o.o. dba o słuszny interes swoich Klientów. Celem spółki jest funkcjonowanie z poszanowaniem prawa i zastosowaniem dobrych praktyk w stosunku do wszystkich swoich interesariuszy.

Zarząd Diners Club Polska Sp. z o.o. informuje, iż spółka przyjmuje rekomendowane przez organ nadzoru zasady ładu korporacyjnego.

 1. Organizacja oraz struktura organizacyjna spółki umożliwia osiąganie jej celów strategicznych z zapewnieniem bezpieczeństwa ciągłości i rzetelności wykonywanych zadań.
 2. Spółka jest 100 % własnością DC Banku AG z siedzibą w Austrii wchodzącego w skład grupy Unicredit.
 3. Organy spółki to Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników. W składzie zarządu wyodrębniona jest funkcja Prezesa. Wewnętrzny podział odpowiedzialności dokonany pomiędzy członkami zarządu, w sposób jasny i przejrzysty odzwierciedla kompetencje poszczególnych osób w zakresie obszaru działalności spółki którym zarządzają. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całą działalnością spółki. Najwyższym organem stanowiącym jest Zgromadzenie Wspólników.
 4. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w spółce są:
  1. Sprzedaż i Marketing
  2. Obsługa Klienta
  3. Operacje i Kontrola Ryzyka
  4. Finanse i Księgowość
  5. Administracja
  6. Audyt wewnętrzny
  7. Compliance
  8. Kontrola wewnętrzna
  9. Obsługa prawna
  10. IT
  11. Rozwój i Wdrożenia technologiczne
 5. W spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej z właściwymi mechanizmami kontrolnymi, niezależną funkcją compliance i audytu wewnętrznego pozwalającymi skutecznie ograniczać ryzyka.
 6. Spółka wdrożyła Regulamin Przyjmowania i Rozpatrywania reklamacji w zakresie świadczonych usług finansowych procesując reklamacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Działania podejmowane przez spółkę w stosunku do pracowników ukierunkowane są na stworzenie optymalnego środowiska pracy motywującego do osiągnięcia celów strategicznych spółki, mają na celu dbałość o długoterminowy jej rozwój.
 8. Istotną platformą komunikacyjną jest dla spółki strona internetowa, Diners Club EMagazine czy newsletter. Wszelkie informacje dla Klientów z zakresu świadczonych usług publikowane są przez spółkę na stronie internetowej www.dinersclub.pl w sposób przejrzysty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Na stronie internetowej znajduje się również sekcja poświęcona samej spółce w której można znaleźć spisaną historię karty Diners Club, strukturę organizacyjną, dane kontaktowe, relacje inwestorskie, oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego czy też dotyczące poziomu wymaganych kapitałów własnych.
 9. Spółka dokłada wszelkich starań, by dostarczyć produkty i usługi klientom w sposób jakiego oczekują, zapewniając odpowiednią jakość obsługi, maksimum wygody i konkurencyjne ceny. Prowadząc politykę sprzedaży spółka koncentruje się na identyfikowaniu potrzeb klientów i potencjalnych klientów, analizie i możliwości zaspokajania ich oczekiwań w zakresie oferowanego produktu. Spółka poszukuje na rynku nisz przygotowując taką ofertę, która spełni niezaspokojone przez konkurencję potrzeby potencjalnych klientów. Spółka dużą rolę przywiązuje również do właściwej segmentacji rynku usług płatniczych.
 10. Przekazy reklamowe w zakresie oferowanych produktów i usług są jasne i zawierają wszelkie niezbędne informacje wymagane przez stosowne przepisy prawa w tym w szczególności ustawę o kredycie konsumenckim.

Pełny zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym spółka podlega od 2015 roku zawarty jest w załączonym poniżej dokumencie: „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanym w lipcu 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Oświadczenie Zarządu Diners Club Polska Sp. z o.o. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Warszawa, czerwiec 2016